CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số:………

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày… tháng …năm …..Tại địa điểm:………………………Chúng tôi gồm:

Bên A:

Cửa hàng vật liệu xây dựng:……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax:………………………

Tài khoản: …………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………

Đại diện là:…………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Bên B:

Đại diện là:…………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1.

Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng gồm sắt, thép.

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

– Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn giá đã công bố;

– Vận chuyển hàng hoá bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chi đã đăng kí của bên B.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

– Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.

– Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A.

Điều 4. Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là….. ngày sau khi nhận hàng;

Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đổng này có hiệu lực từ ngày … tháng… năm 20…. đến hết ngày … tháng … năm 20….. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản “Phụ lục hợp đồng”. “Phụ lục hợp đổng” có giá trị như hợp đổng chính thức.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

Đại diện bên A                                                       Đại diện bên B

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)